Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Boeket FUNDEO

Inschrijving op stuk van Global Income Fund Totaal :
Inschrijving op stuk van Global Allocation Fund Totaal :
Inschrijving op stuk van DNCA Invest Eurose Totaal :
Inschrijving op stuk van Invesco Pan European High Income Fund Totaal :
Courtagekosten
Totaal van uw ankoop :

Strenge selectiecriteria
van fondsen

De teams van Goldwasser Exchange hebben zeer strenge kwaliteits- en prestatiecriteria toegepast om de vier fondsen van het boeket Fundeo te selecteren. U zult daarom enkel erkende en ervaren beheerders vinden.

Elke verrichting op dit boeket Fundeo zal onderhevig zijn aan het vast tarief van 0,50%. De andere kosten voor beleggingsdiensten en andere aanverwante diensten van Goldwasser Exchange worden in het tariefrooster nader omschreven. Voor een overzicht van de kosten en belastingen gekoppeld aan de financiële instrumenten die deel uitmaken van het boeket Fundeo zie hieronder onder in de rubrieken "Courante kosten", "Swing pricing", "Roerende voorheffing op dividenden", "Belasting op beurstransacties", "Roerende voorheffing op meerwaarden".

De relatief grote vrijheid
van de beheerders

Gemengde fondsen worden ook “flexibele” fondsen of “multi-asset” fondsen genoemd: ze worden gekenmerkt door de relatief grote vrijheid voor de beheerders om de ingelegde sommen binnen het fonds te beleggen. De beheerder beschikt over een zeer belangrijke manoeuvreerruimte bij zijn bepaling van de activaklasse, de sector of de geografische zone waarin hij gaat beleggen. Deze werkwijze heeft een onmiskenbaar voordeel: haar reactiesnelheid.

Door zijn grote bewegingsvrijheid kan de beheerder snel handelen en reageren op de grote marktbewegingen. Als een bepaalde activaklasse of sector in moeilijkheden dreigt te geraken, zal hij snel de nodige verrichtingen kunnen doorvoeren om het risico te beperken. Hij kan ook zijn eigen inzichten volgen en het rendement opzoeken daar waar hij dat denkt te behalen. Zulke soepelheid is niet altijd mogelijk met klassieke fondsen die vaak aan een activaklasse gekoppeld zijn (aandelen, obligaties, geldfondsen, …) of aan een bepaald beleggingsthema (technologie, grote kapitalisatie, gezondheid,…).

Met een gemengd fonds heeft u de zekerheid, ongeacht de marktbewegingen, dat een team van professionals zich elke dag buigt over de te vermijden of de te kiezen beleggingen. In dat opzicht is het juist om te zeggen dat gemengde fondsen financiële instrumenten zijn die het meest geschikt zijn voor een alerte opvolging van de markt. Dat maakt hen echter niet onfeilbaar, verre van. De financiële markten zijn niet te voorspellen. Het kan dus best zijn dat een goed uitgekiende beleggingsstrategie toch desastreus kan blijken omwille van de plotse en onvoorspelbare bewegingen. Net daarom vinden wij het belangrijk om niet alle eieren in één mand te leggen.

Via het Fundeo boeket wordt uw vermogen over vier gemengde fondsen verspreid. Dat betekent vier verschillende beheerders en dus vier verschillende beleggingsstrategieën. Als één strategie verlieslatend blijkt te zijn, zal dat maar negatief zijn voor dat deel van uw beleggingen en niet voor de totaliteit. Deze techniek zorgt ervoor dat de risico’s verbonden aan de slechte besluiten van een welbepaalde beheerder getemperd worden.

Online raadpleging van de evolutie van de 4 fondsen
& automatische overboeking van uw dividenden

Na uw instap in het Fundeo boeket heeft u meteen de mogelijkheid om de rendementen van elk afzonderlijk fonds binnen het boeket te volgen op Goldwasser Online. Deze online raadplegingsmodule van uw rekening is geheel veilig en gratis. U kan er 24u/24u op terecht,waar u zich ook bevindt.

Via deze module kan u ook makkelijk de behaalde dividenden overschrijven op uw gewone bankrekening. Als u dat wenst kunt u ons ook vragen om de dividenden automatisch over te schrijven naar uw rekening bij een andere bankinstelling.

Toepassing van de fiscaliteit die geldt
op de Belgische markt

Bij de keuze van de fondsen in het boeket ging onze bijzondere aandacht naar de fiscale gevolgen. Gemengde fondsen waarvan de fiscaliteit zeer zwaar zou doorwegen of waarvan de fiscale druk niet geheel duidelijk was werden systematisch uitgesloten. Het was voor ons ook noodzakelijk om van de betrokken fondsbeheerders alle nodige informatie te kunnen krijgen, opdat wij volledig aan de vereisten van de Belgische fiscaliteit zouden kunnen voldoen. Er bestaan immers voldoende uitstekende gemengde fondsen zonder fiscale beperkingen, en daarop wilden wij ons richten.

De Belgische fiscaliteit omtrent beleggingsfondsen is ingewikkeld. Opdat ze goed kan toegepast worden moeten de beheerders verscheidene berekeningen doen en ons vele gegevens verschaffen, louter voor de uitvoering van de Belgische marktvereisten. Een groot deel van de fondsen die op de Belgische markt worden aangeboden worden echter beheerd vanuit het buitenland. Die beheerders kennen vaak onvoldoende de vereisten van de Belgische wetgever, of vinden het onnodig om er rekening mee te houden. Zij zijn dan ook niet in staat om alle inlichtingen te geven om de Belgische fiscaliteit juist te kunnen toepassen. Bij gebrek aan juiste cijfers wordt dan met forfaitaire formules gewerkt, welke zelden in het voordeel zijn van de belegger.

Naast deze problemen moet men zich ook vergewissen van de verschillende juridische vormen van de fondsen (BEVEK, GBF,…). De juridische vorm van een beleggingsfonds is immers op fiscal vlak niet neutraal. Sommige fondsen hebben zelfs werkelijk een fiscale handicap in vergelijking met anderen. Ook hier is voorzichtigheid dus troef.

Naam van het compartiment

Global Income Fund

Global Allocation Fund

DNCA Invest Eurose

Invesco Pan European High Income Fund

Naam van de beheerder

JP Morgan Asset Management

BlackRock

DNCA Finance Luxembourg

Invesco Asset Management

Geografische zone
World
World
Europa
Europa
Maximum aandelenpercentage
100
100
35
30
Evolutie van het boeket

Evolutie van het boeket op basis van een investering van 100.000 € op 1 januari 2009

Op deze grafiek lees je de evolutie van de oorspronkelijk belegde 100.000 euro in het Fundeo boeket sinds 1 januari 2009. Ze is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de netto inventariswaarden (dividenden werden niet herbelegd) van de aandelen die in de het boeket verzameld zijn. Het behalen van de aangegeven rendementen veronderstelde dus de belegging van 100.000 euro op 1 januari 2009 tot op heden in de 4 compartimenten van het boeket en dit in evenredige verhoudingen. De grafiek houdt geen rekening met kosten en belastingen voor Belgische beleggers. De evolutie van de NIW is uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. (Bron : www.beama.be)

Beleggingsbeleid
Het compartiment beoogt een regelmatige inkomensstroom en doet dit door op wereldvlak te zoeken naar effecten die veel inkomsten genereren en te zoeken naar afgeleide financiële instrumenten. Dankzij de uitermate soepele benadering kan het compartiment de beste opportuniteiten (met het oog op potentiële inkomsten) zoeken, waar die zich ook bevinden.
Het compartiment Global Allocation Fund richt zich vooral op groei van het kapitaal. In het compartiment vindt men daarom aandelen, obligaties en korte termijnbeleggingen van bedrijven of staten waar ook ter wereld. Het is ook haar betrachting om in ondergewaardeerde effecten te beleggen.
De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's. Het compartiment streeft ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen met kapitaalgarantie. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal.
De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) en aandelen van bedrijven. Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten in financiële problemen (noodlijdende effecten). Het Fonds belegt voornamelijk in Europa.
SROI
4
4
4
4
De synthetische risico- en opbrengstindicator (SROI) geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.
Voornaamste risico's
De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd. De opbrengsten voor beleggers kunnen van jaar tot jaar variëren, afhankelijk van de dividendinkomsten en kapitaalopbrengsten die worden gegenereerd door de onderliggende financiële activa. De kapitaalopbrengsten kunnen in sommige jaren negatief zijn en dividenden zijn niet gegarandeerd. De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden. Het Sub-Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via het ShanghaiHong Kong Stock Connect-programma, waarvan de regelgeving kan veranderen en waarvoor quota's en operationele beperkingen gelden die tot een hoger tegenpartijrisico kunnen leiden. De waarde van schuldbewijzen kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van de economische omstandigheden, de rentestand en de kredietwaardigheid van de emittent. Deze risico's zijn in de regel hoger voor schuldpapier uit opkomende markten en schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade). Opkomende markten kunnen bovendien onderhevig zijn aan verhoogde risico's, zoals minder ontwikkelde praktijken op het gebied van bewaring en vereffening, hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan effecten uit niet-opkomende markten. Voorwaardelijk converteerbare effecten kunnen negatief worden beïnvloed als bepaalde gebeurtenissen ("triggers") plaatsvinden (zoals gespecificeerd in de contractuele bepalingen van de uitgevende vennootschap). Dit zou kunnen gebeuren wanneer het effect tegen een lagere aandelenkoers in aandelen wordt omgezet, de waarde van het effect tijdelijk of permanent daalt en/of coupons niet meer worden uitgekeerd of couponuitkeringen worden uitgesteld. Beleggingen in REIT’s kunnen blootstaan aan een hoger liquiditeitsrisico en een hogere prijsvolatiliteit als gevolg van veranderingen in de economische omstandigheden en de rentevoeten. Het Sub-Fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor beleggingsdoeleinden. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn, hetgeen kan leiden tot winst of verliezen die hoger zijn dan het bedrag dat aanvankelijk vereist was om een positie in het afgeleide financiële instrument in te nemen. De Beheermaatschappij moet de som van de bruto notionele blootstelling van de gebruikte afgeleide financiële instrumenten (inclusief de voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer gebruikte instrumenten) en de verwachte hefboomwerking ervan in Bijlage III van het Prospectus opnemen. Dit cijfer geeft echter niet weer of het instrument het beleggingsrisico vergroot of verkleint en is dus mogelijk niet representatief voor het totale beleggingsrisico in het Sub-Fonds. Deze Aandelenklasse verkiest dividenduitkeringen boven kaptiaalgroei. Bepaalde aan de Aandelenklasse toerekenbare vergoedingen en kosten worden niet van het dividend afgetrokken maar verrekend in de waarde van de aandelen. Wanneer het uitgekeerde dividend groter is dan de opbrengst van de Aandelenklasse, zal dit resulteren in een overeenkomstige waardevermindering van de Aandelen en een daling van uw belegging. Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta-afdekking, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol.
Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten. Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
Kredietrisico: bij een daling van de kredietwaardigheid van de uitgever kan de waarde van de obligaties in de portefeuille dalen, waardoor ook de liquidatiewaarde van het compartiment daalt. Tegenpartijrisico: door het gebruik van CFD's kan de belegger blootstaan aan het risico dat de tegenpartij in gebreke blijft. Risico door het gebruik van afgeleide producten: het gebruik van afgeleide producten kan leiden tot een daling van de liquidatiewaarde wanneer de markten op ongunstige wijze evolueren. Liquiditeitsrisico: in bepaalde markten en in sommige marktomstandigheden kan de beheerder moeilijkheden ondervinden om bepaalde financiële activa te verkopen. Als een van deze risico's zich voordoet, kan dat leiden tot de daling van de intrinsieke waarde.
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds. Het Fonds kan beleggen in noodlijdende effecten, die gepaard gaan met een aanzienlijk risico van vermogensverlies. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (complexe instrumenten) in een poging om het algemene risico van zijn beleggingen te beperken of de beleggingskosten terug te dringen, al kan niet worden gegarandeerd dat dit doel ook bereikt wordt. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen van de leningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen. Beleggingen in schuldinstrumenten van lagere kredietkwaliteit kunnen leiden tot grote schommelingen in de waarde van het Fonds. Het Fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat kan leiden tot een aanzienlijk risico van vermogensverlies op basis van bepaalde triggergebeurtenissen. Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het kan moeilijk zijn voor het Fonds om bepaalde schuldinstrumenten te kopen of te verkopen in moeilijke marktomstandigheden. De prijs die het Fonds krijgt voor de verkoop van dergelijke instrumenten kan dus lager liggen dan in normale marktomstandigheden. In Deel 8 van het Prospectus wordt een meer gedetailleerde beschrijving gegeven van de risicofactoren die op dit Fonds van toepassing zijn.
Benaming van het ICB
JPMorgan Investment Funds
Blackrock Global Funds
DNCA Invest
Invesco Funds
Juridische vorm van het ICB
BEVEK
BEVEK
BEVEK
BEVEK
Nationaliteit van het ICB
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Toepasselijke recht
Luxemburgs recht
Luxemburgs recht
Luxemburgs recht
Luxemburgs recht
Tijdsduur
onbepaald
onbepaald
onbepaald
onbepaald
Aandelenklasse
A (div) - EUR
A2 EUR Hedged
A - EUR
A distribution trimestrielle - EUR
Deel
Distributie
Kapitalisatie
Kapitalisatie
Distributie
NIW
136,06 (20/04/2021)
zie ook www.beama.be
46,3 (21/04/2021)
zie ook www.beama.be
160,25 (20/04/2021)
zie ook www.beama.be
14,84 (21/04/2021)
zie ook www.beama.be
Financiële dienst in België
J.P. Morgan Chase
J.P. Morgan Chase
BNP Paribas Securities Services
RBC Investor
Courtagekosten
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
Lopende kosten
1,41 %
1,77 %
1,44 %
1,62 %
Swing pricing
max. 2 %
max. 1,5 %
n.a.
max. 2 %
De Swing pricing is een techniek die in specifieke omstandigheden wordt toegepast bij een abnormaal hoog aantal transacties, ter bescherming van de zittende aandeelhouders van en fonds. Om de negatieve impact van abnormale hoge hoeveelheden toe-en uittreders in een fonds te elimineren laat de fondsbeheer door de koper of verkoper een extra heffing boven op de NIW betalen bij uitvoering van de transactie tot dekking van de kosten die zijn transactie veroorzaakt. Voor meer informatie kunt u het prospectus van elk compartiment raadplegen.
Roerende voorheffing op dividenden
30 %
n.a.
n.a.
30 %
Beurstaks
n.a.
1,32 % van het NIW (max 4.000€)
1,32 % van het NIW (max 4.000€)
n.a.
Roerende voorheffing op meerwaarden
30 % op het intrestgedeelte als het compartiment meer dan 10% in schulden belegt
30 % op het intrestgedeelte als het compartiment meer dan 10% in schulden belegt
30 % op het intrestgedeelte als het compartiment meer dan 10% in schulden belegt
30 % op het intrestgedeelte als het compartiment meer dan 10% in schulden belegt
Klachtendienst
Voor eventuele klachten aangaande produkten en beleggingsdiensten, kunt u zich richten tot Goldwasser Exchange via het rubriek "contacteer ons" beschikbaar op onze site, via telefoon of per post of via het Ombudsman van de financiële dienst: Bemiddelingsdienst Banken-, Kredieten-Beleggingen, Koning Albert II-laan 11, bus 2 te 1000 Brussel (internetsite: http://www.ombudsfin.be/, emailadres: ombudsman@ombudsfin.be).
Disclaimer
Alvorens te onderschrijven dient u de uitgifteprospectus alsook de belangrijkse inlichtingen voor de belegger en de laatste periodieke rapporten van de BEVEK/compartiment door te nemen. De term "fonds" is de algemene benaming voor de Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB’s). De ICB’s bestaan onder de vorm van beleggingsvennootschappen (BEVEK, BEVAK (I), PRICAV) of onder de vorm van een gemeen beleggingsfonds. De term fonds is hier gebruikt als algemene term om de verschillende compartimenten van de BEVEK aan te duiden.